Nasıl İthalatçı olunur ?


Vergi numarasına sahip,
her gerçek kişi ve tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne sahip
olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki
tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklıkları ithalat işlemlerini
yürütebilir.


 


Ancak,

 


- Özel anlaşmalara dayanan ithalatta,

- Kitap ve diğer yayınların ithalatında,

- Ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerde Müsteşarlıkça perakende satışına izin verilen malların ithalatında,

 


Vergi numarasına sahip olma şartı aranmaz.

 


Kamu
ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği; insan, hayvan ve bitki
sağlığının korunması veya sınai ve ticari mülkiyetin korunması
amaçlarıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde alınan önlemlerin
kapsamı dışındaki malların ithali serbesttir.


 


İthalatı
kanunlarla belirli kurum ve kuruluşlara bırakılmış maddelerin ithali
ancak, bu kurum ve kuruluşlar tarafından yapılabilir.


 


İthalat
yapmak isteyen kişiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde almaları
gereken belgelerle birlikte doğrudan gümrük idarelerine başvururlar
(Kambiyo mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla).


 


Müsteşarlıkça
aksine bir talimat verilmediği sürece, İthalat Tebliğleri hükümleri
çerçevesinde yetkili kuruluşlardan alınan belgeler, ilgili kuruluşlarca
belirlenen süreler içerisinde kullanılmaları kaydıyla, düzenlendiği
takvim yılı içerisinde geçerlidir.


 

İthal
edilecek malların bedellerinin ödenmesine ilişkin olarak bankalarca
veya özel finans kurumlarınca yapılacak işlemler kambiyo mevzuatı
hükümlerine tabidir